Zápis_2017 info o zápisu.pdf

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

 

Vážení rodiče,

v následujícím textu Vás chceme informovat o zápisu dětí do 1. ročníku našich základních škol.

 

Kdy?

Zápis se uskuteční na obou školách ve stejném termínu: v úterý 4. dubna 2017 od 13:30 hod do 17:00 hod a ve středu 5. dubna 2017 od 13:30 hod do 15:00 hod. Náhradní termín zápisu je na obou školách také ve stejném termínu: ve středu 11. dubna 2017 ve 13:00 hod. V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na tento náhradní termín na níže uvedených kontaktních telefonních číslech.

 

Kde?

ZŠ B. Hrozného – budova Masarykovy školy, Školní náměstí 1318/14

ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534 - zelený pavilon B

 

Co je zapotřebí vzít s sebou?

1. Rodný list dítěte.

2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.

3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).

4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem nebo v některé z tzv. spádových obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stratov, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. I v takovém případě je nutné tuto skutečnost doložit kopií soudního rozhodnutí. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

Jak zápis probíhá?

Zápis do 1. třídy není zkouška. Nedoporučuje se před zápisem s dítětem cvičit jakoukoliv dovednost a znalost. Smyslem zápisu je posoudit školní zralost dítěte. Součástí zápisu bývá rozhovor s učitelem či přeříkání básničky, a to z důvodu posouzení verbálního projevu dítěte. Nechybí ani kresba, podle níž je možné určit vývojovou úroveň grafomotoriky předškoláka. Dítě se setká i s otázkami ze všeobecného přehledu, mezi něž patří časová a prostorová orientace, znalost barev, geometrických tvarů, zkouší se, zda dítě zná svoje jméno, adresu, věk, jestli pozná některá čísla či písmena, což ale není nutné. Vyučující také pozorují chování dítěte během zápisu, jeho samostatnost, případnou úzkostnost, závislost na rodičích, ochotu poslouchat cizí autoritu a plnit dané instrukce. Svoji roli hraje i koncentrace pozornosti. Samotný zápis je spojen s hravými a relaxačními prvky. Děti obchází různá stanoviště po škole, plní určité úkoly a nakonec odchází s drobným dárkem.

 

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 2017, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2017. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu.

 

Jaká jsou kritéria?

Základním kritériem pro absolvování zápisu na některé z uvedených dvou škol jsou:

1. Trvalý pobyt dítěte v katastru města Lysá nad Labem včetně Litole, Dvorců a Byšiček.

2. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově.

V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita 1. tříd školy žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé ze škol kapacita počtu dětí přijatých do 1. tříd, bude platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem. Bližší informace budou podány na schůzce rodičů s ředitelkami škol, která se bude konat v úterý 14. března 201716:00 hod v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem.

 

Je možné si školy prohlédnout?

Vhodné je využít k návštěvě škol Dne otevřených dveří:

na ZŠ B. Hrozného ve středu 22. března 2017 v 7:45 hod – 11:30 hod,

na ZŠ J. A. Komenskéhoúterý 28. března 2017 v 7:45 hod – 11:30 hod.

 

Informace o metodách výuky na jednotlivých školách:

Setkání v úterý 7. března 2017 od 16:30 hod v MC Parníček s Mgr. Martinou Ondruškovou a Mgr. Lenkou Kremlíkovou (genetická a analytická metoda čtení, Matematika podle prof. Hejného, Sfumato – Splývavé čtení apod.)

 

Bližší informace o školách získáte také na webových stránkách:

ZŠ B. Hrozného – www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského – www.zsjaklysa.cz

 

Kontakty:

ZŠ B. Hrozného – ředitelka PaedDr. Irena Jarešová, tel. 325 551 088; reditel@zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského – ředitelka Mgr. Marie Nováková, tel. 325 551 220, reditelka@zsjaklysa.cz