Informace pro rodiče vzhledem ke Covid -19

28.08.2020 20:33

Manual k provozu skol ve skolnim roce 2020/21 vzheldem ke COVID-19.pdf

Informace pro rodiče ke Covid.pdf

 

  1. Do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti, tj. bez zjevných známek jakéhokoliv onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Vzhledem ke zde uvedeným informacím bude u dětí prováděn ranní filtr. (V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37st. C.)
  2. Pokud dojde ke změně zdravotního stavu dítěte, měli by zákonní zástupci o této skutečnosti informovat učitelky ve třídě. Při zjištění pozitivního testu u dítěte na COVID 19, nahlásí zákonný zástupce neprodleně tuto informaci vedení školy.
  3. Rodiče, kteří vstupují do prostor třídy (jedná se především o adaptaci dětí) musí mít roušku.
  4. Doporučujme rodičům seznámit se s materiálem MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021vzhledem ke COVID 19 (k dispozici na webu školy a na nástěnkách v obou budovách).
  5. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (předávání, vyzvednutí dítěte).
  6. Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením doporučujeme nepřinášet do MŠ vlastní hračky.
  7. Dle doporučení budeme organizovat aktivity tak, abychom naplňovali školní vzdělávací program. Společné akce s rodiči omezíme tak, aby nedocházelo ke koncentraci vyššího počtu lidí v prostorách školy. Budeme se řídit aktuální epidemiologickou situací v našem kraji – dle semaforu MZd a pokynů KHS. Společné akce dětí v mateřské škole budou organizovány s dodržením zvýšených hygienických pravidel a protiepidemiologických opatření.