Informace pro zákonné zástupce

12.04.2021 10:30

Informace pro zákonné zástupce.pdf

Od MŠMT jsme obdrželi prostřednictvím datových schránek informace týkající se návratu dětí do škol a podmínek s tímto spojených.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
 • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Dále:

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Předpoklady pro účast dítěte na osobní přítomnosti na vzdělávání

 1. Nejeví příznaky onemocnění COVID
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

Povinné testování ve školách

 • Testování probíhá 2x týdně (pondělí a středa) antigenním testem (pokud dítě bude v pondělí z docházky omluveno, bude otestováno první den příchodu do školy a dále dle schématu).
 • Testování probíhá bezprostředně po příchodu dítěte do školy ve vstupní hale. Zde je nutné dodržovat hygienická opatření, doporučené rozestupy nejméně 1,5m a používat povinnou ochranu nosu a úst.

V případě použití testu RT – PCR probíhá testování pouze 1 týdně. Tato formu testování ve škole neprobíhá. Zákonný zástupce může toto testování zajistit sám v testovacím centru a škole prokazatelně doložit negativní výsledek testu (ne staršího 48 hodin).

 • Test dítěti provede zákonný zástupce, pracovník školy je pouze osoba dozírající a zajišťující administrativní úkony. Po vyhodnocení testu a prokázaní negativního výsledku (cca po 15 minutách) je dítěti umožněna účast na prezenčním vzdělávání.

Pokud bude výsledek testu pozitivní (první den výuky v týdnu), nebude dítěti umožněna účast na prezenčním vzdělávání a zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit svému pediatrovi.  Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření RT-PCR. Dítě se může k prezenční výuce vrátit po předložení negativního konfirmačního testu nebo po skončení povinné izolace.

 • Pokud bude mít dítě pozitivní výsledek antigenního testu v druhém termínu testování, tedy ve středu, nebude dítěti umožněna účast na výuce. Ostatním dětem, s nimiž bylo pozitivně testované dítě ve třídě, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole po dobu zjištění výsledku metodou RT- PCR.

Viz přiložený leták priloha_892349012_0_testovani diagram

 • Pokud se dítě neúčastní testování, nemůže se tedy účastnit prezenčního vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 • Testu se nemusí podrobit děti, které z důvodu nemoci COVID 19 absolvovaly izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní od pozitivního RT –PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí doložit zákonný zástupce  prokazatelně potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné podobě nebo elektronicky.
 • Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování a uloženy ve škole po dobu nezbytně nutnou (dle metodiky MŠMT).

 

Další informace zaslané MŠMT

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021