Maxík

16.11.2017 09:00

Maxík je stimulační program propředškoláky a děti s odloženou školní docházkou.

Původně byl vypracován jako pomůckapro malé školáky, kterým se psanía čtení ve škole příliš nedaří. Postupem času byl ve zjednodušené verzi nabídnut též dětem od 5 roků, a to proto, aby v případě zjištění obtíží v jakékoli oblasti předškolní přípravy bylo dostatek času na jejich odstranění ještě před nástupem do ZŠ. Tento program byl vytvořen speciálními pedagogy na základě dlouhodobých zkušeností s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho autorkami jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PeadDr. Zdeňka Janhubová. Program je akreditován MŠMT ČR.

Maxík je rozdělen do týdenních bloků, některé úkoly se opakují, u jiných se stupňuje obtížnost. Každý blok má tyto 3 části:

 1. část pohybová – cviky na posílení motorické koordinace, správného držení těla, PL orientace, spolupráce mozkových hemisfér, uvolňování kloubů ruky
 2. nácvik grafomotorických dovedností  - pracovní listy s básničkou
 3. rozvoj percepčního vnímání tj. schopností, které využíváme později při psaní, čtení a počítání – kartičky s obrázky, slova, příběhy, hry

Během 15 týdnů kurzu se rodiče s dětmi věnují činnostem, které jsou zejména zaměřeny na:

 1. Nácvik nových pohybových návyků

Zvládnutí rovnováhy,správné sezení, zdravé dýchání, optimální úchop psacího náčiní.

 1. Rozvoj komunikačních dovedností

Rozvoj pojmového myšlení a řeči, správné výslovnosti a vytvoření vět, porozumění obsahu slyšeného.

 1. Rozvoj dílčích funkcí v těchto oblastech

Oblast zraková:

 • zraková diferenciace – hledání rozdílů
 • schopnost zrakového členění
 • zraková paměť
 • vizuomotorika –  tj.koordinace funkcí – oko – ruka

Oblast sluchová:

 • rozvoj sluchového vnímání
 • sluchového rozlišování
 • sluchová paměť
 • audiomotorika – tj. zpracování slyšené informace

 

Oblast prostorové orientace:

Pravo-levá orientace, orientace v prostoru, v blízkém okolí, na vlastním těle a na ploše.

Oblast intermodality:

Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby (mody) smyslového vnímání např. mezi sluchovými a zrakovými podněty. Využíváme jí např. při psaní diktátu nebo při čtení, kdy si musíme uvědomit, že hlásky mají různé grafické podoby („D“ ale i „d“ ).

Oblast seriality:

Serialita je schopnost správného řazení jednotlivých úkonů. Souvisí se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének (diakritických nebo u početních operací).

 1. Rozvoj grafomotorických dovedností

Správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

 1. Podpora koncentrace pozornosti

Zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění se na zadaný úkol.

Cílem těchto stimulačních cvičení rozhodně není naučit se písmenka a počty. Jde o záměrný rozvoj všech pro školu a život potřebných oblastí.

MŠ Čtyřlístek nabízí předškolním dětem a jejich rodičům možnost absolvovat stimulační program „MAXÍK“ i v letošním školním roce.

Bližší seznámení s programem proběhne v rámci besedy o školní zralosti s Mgr. Jitkou Urbanovou dne 6. listopadu 2017 od 17 hodin v naší MŠ.

Konzultace rodičů s dětmi v MŠ budou pak v rámci kurzu probíhat každý týden ve středu odpoledne po dobu 15 týdnů (lekcí) a program povede paní učitelka 5. třídy Jitka Churáčková, DiS. (telefon do třídy: 702 005 282)

První setkání se uskuteční 3. ledna 2018. Ukončení kurzu vychází na duben.

Cena kurzu je 1.000,- Kč (v ceně jsou zahrnuty materiály, pracovní listy a fixy pro každodenní práci dětí doma).

Pokud máte zájem, vyplňte přiloženou přihlášku a odevzdejte ji v 5. třídědo16. listopadu 2017.  Kapacita kurzu je omezena, rozhoduje pořadí odevzdání přihlášky.

Platba na účet MŠ do 31. prosince 2017 VS 62017

Zdůrazňujeme, že po dobu trvání kurzu jsou kromě dětí zapojeni do tréninku aktivně i rodiče, což obnáší pravidelnou domácí přípravu v rozsahu cca 10-20 minut denně.