Souhrn informací z materiálů MŠMT, které se týkají provozu mateřských škol od začátku školního roku 2021/2022:

29.08.2021 20:58

 

 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek. Obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku.
 • Pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek, což vyplývá z tohoto mimořádného opatření.
 • Nepedagogičtí pracovníci však musí nosit ochranný prostředek v souladu s tímto mimořádným opatřením. Nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.
 • Děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování.
 • Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)“.
 • Pokud jsou příznaky nemoci patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě je umístěno do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolováno od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Dítěti, případně zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd  k uzavření školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
 • U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • Škola zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně dle doporučení MŠMT.
 • Zákonní zástupci dětí a dalších cizí osoby se zdržují v prostorách školy po dobu nezbytně nutnou.

Celý tex doporučení ke stažení zde:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

informace také zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/.

koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-1-9-2021/

 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-1-9-2021/