MAXÍK.pdf

Maxík

Maxík je stimulační program propředškoláky a děti s odloženou školní docházkou.

Původně byl vypracován jako pomůckapro malé školáky, kterým se psanía čtení ve škole příliš nedaří. Postupem času byl ve zjednodušené verzi nabídnut též dětem od 5 roků, a to proto, aby v případě zjištění obtíží v jakékoli oblasti předškolní přípravy bylo dostatek času na jejich odstranění ještě před nástupem do ZŠ. Tento program byl vytvořen speciálními pedagogy na základě dlouhodobých zkušeností s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho autorkami jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PeadDr. Zdeňka Janhubová. Program je akreditován MŠMT ČR.

Maxík je rozdělen do týdenních bloků, některé úkoly se opakují, u jiných se stupňuje obtížnost. Každý blok má tyto 3 části:

 1. část pohybová – cviky na posílení motorické koordinace, správného držení těla, PL orientace, spolupráce mozkových hemisfér, uvolňování kloubů ruky
 2. nácvik grafomotorických dovedností  - pracovní listy s básničkou
 3. rozvoj percepčního vnímání tj. schopností, které využíváme později při psaní, čtení a počítání – kartičky s obrázky, slova, příběhy, hry

Během 15 týdnů kurzu se rodiče s dětmi věnují činnostem, které jsou zejména zaměřeny na:

 1. Nácvik nových pohybových návyků

Zvládnutí rovnováhy,správné sezení, zdravé dýchání, optimální úchop psacího náčiní.

 1. Rozvoj komunikačních dovedností

Rozvoj pojmového myšlení a řeči, správné výslovnosti a vytvoření vět, porozumění obsahu slyšeného.

 1. Rozvoj dílčích funkcí v těchto oblastech

Oblast zraková:

 • zraková diferenciace – hledání rozdílů
 • schopnost zrakového členění
 • zraková paměť
 • vizuomotorika –  tj. koordinace funkcí – oko – ruka

Oblast sluchová:

 • rozvoj sluchového vnímání
 • sluchového rozlišování
 • sluchová paměť
 • audiomotorika – tj. zpracování slyšené informace

 

Oblast prostorové orientace:

Pravo-levá orientace, orientace v prostoru, v blízkém okolí, na vlastním těle a na ploše.

Oblast intermodality:

Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby (mody) smyslového vnímání např. mezi sluchovými a zrakovými podněty. Využíváme jí např. při psaní diktátu nebo při čtení, kdy si musíme uvědomit, že hlásky mají různé grafické podoby („D“ ale i „d“ ).

Oblast seriality:

Serialita je schopnost správného řazení jednotlivých úkonů. Souvisí se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének (diakritických nebo u početních operací).

 1. Rozvoj grafomotorických dovedností

Správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

 1. Podpora koncentrace pozornosti

Zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění se na zadaný úkol.

Cílem těchto stimulačních cvičení rozhodně není naučit se písmenka a počty.Jde o záměrný rozvoj všech pro školu a život potřebných oblastí.

MŠ Čtyřlístek nabízí předškolním dětem a jejich rodičům možnost absolvovat stimulační program „MAXÍK“ i v letošním školním roce.

Bližší seznámení s programem proběhne v rámci besedy o školní zralosti s Mgr. JanouZábranskou dne  27. listopadu2019od 16:30 hodin v naší MŠ.

Konzultace rodičů s dětmi v MŠ budou pak v rámci kurzu probíhat každý týden vestředu odpoledneod 15:30 hodin po dobu 15 týdnů (lekcí) a program povede paní učitelka 5. třídy Jitka Churáčková, DiS. (telefon do třídy: 702 005 282)

První setkání se uskuteční 8. ledna 2020. Cena kurzu je 1.300,- Kč (v ceně jsou zahrnuty materiály, pracovní listy a fixy pro každodenní práci dětí doma).

Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji v 5. třídědo6. prosince 2019.  Kapacita kurzu je omezena, rozhoduje pořadí odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy.

Platba na účet MŠ:do 10. prosince 2019 záloha 500 Kč, do 31. ledna 2020 doplatek 800,- Kč  obojí s VS 419.

Zdůrazňujeme, že po dobu trvání kurzu jsou kromě dětí zapojeni do tréninku aktivně i rodiče, což obnáší pravidelnou domácí přípravu v rozsahu cca 10-20 minut denně.