Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2021 – 2022

 

Každoročně seznamujeme zákonné zástupce dětí s organizací a kritérii zápisu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která nás tento školní rok v různých vlnách provázejí, bude potřebné organizaci zápisu dětí do mateřských škol přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis se proto připravuje v distanční podobě a každoroční informační schůzky se letos neplánují.

Zápisový proces, tzv. správní řízení  (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodušeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí).

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.

Co je nutné k zápisu doložit:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
  2. Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.
  3. Prostou kopii rodného listu.
  4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé. 

Podávání žádostí: od 2. 5. 2021 do 14. 5. 2021

•          Předzápisem na adrese https://elektronickypredzapis.cz/

(v případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování a prostou kopii rodného listu vhozením do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 19. 5. 2021, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné.)

•          Elektronicky na adresu školy

(v případě toho způsobu podání je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování vhozením do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 19. 5. 2021, nebude podání žádosti formou elektronicky na adresu školy považováno za platné.)

•          Datovou schránkou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu)

•          Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu, rozhodující je datum podání na poštu)

•          Osobně, po telefonické dohodě s ředitelkou školy

Nahlížení do spisu:

17. 5. 2020 od 10 do 12 hodin.

Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol po telefonické dohodě s ředitelkou dané školy (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti).

Předání rozhodnutí:

24. 5. 2021 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy. U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

Město Lysá nad Labem vymezilo OZV č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský obvod spádových mateřských škol. Školský obvod tvoří celé území města Lysá nad Labem, včetně městských částí Litol, Byšičky a Dvorce. Spádovými mateřskými školami jsou MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška.

Město Lysá nad Labem uzavřelo dohodu o stanovení spádové mateřské školy pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící povinnou předškolní docházku. Spádovými mateřskými školami jsou v Lysé nad Labem MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. Na základě tohoto dokumentu dochází k odchylce v 1. kritériu u MŠ Mašinka a MŠ Dráček.

Kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet míst uvolněných v MŠ od školního roku 2021 – 2022.

1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením výše uvedených dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ.  Ostatní žadatele odmítne z důvodů nedostatečné kapacity MŠ.

2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.

3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.

4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou

let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

Rodičům dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, doporučujeme podat přihlášky do více mateřských škol, na základě spádové vyhlášky města Lysá nad Labem:   https://mestolysa.cz/cz/samosprava/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-mesta/ozv-c-4-2016-kterou-se-vymezuje-skolsky-obvod-spadovych-materskych-skol

Pokud zákonný zástupce podá více přihlášek, předem zváží, kterou mateřskou školu upřednostní. Po vydání rozhodnutí o přijetí o tomto vybranou mateřskou školu informuje a ostatní školám tuto skutečnost oznámí a to vše písemnou formou.