Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

 

Čj. 7 /2020 ze dne10. 2. 2020

I.

Základní ustanovení

1. Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 (dále jen „MŠ“) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020 - 2021. Tato kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet uvolněných míst v MŠ od školního roku 2020 - 2021.

 

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem. Všechny žádosti o přijetí, které osobně podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky ve stanoveném místě a termínu, budou ředitelkou posouzeny dle těchto kritérií a následně zpracovány do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne. 

 

Organizace podávání žádostí, nahlédnutí do spisu a přebírání rozhodnutí:

 

Podání žádostí: 6. 5. 2020 v čase od 13 do 18 h. a 7. 5. 2020 v čase od 7 do 12 h.,  budova Hasičské zbrojnice – kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. Labem.

Nahlédnutí do spisu: 13. 5. 2020 v čase 10-12h., ředitelna MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

Předání rozhodnutí: 21. 5. 2020 v čase 13-18h., budova Hasičské zbrojnice - kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L

 

3. Žádost musí obsahovat vyjádření pediatra k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání (pouze originál). Nevztahuje se pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2020-2021.

 K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni předložit rodný list dítěte.

 

II.

Nepřijetí dítěte z jiných důvodů než kapacitních

1. Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:

a) o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.

b) o dítě, ve školním roce 2020 -2021 nebude plnit povinné předškolní vzdělávání a které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

c) o prokázání nepravdivosti údajů doložených pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

 

III.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

 

  1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají dětí s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné. Město Lysá nad Labem vymezilo školský obvod spádových mateřských škol obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016, jež nabyla účinnosti 1.1.2017 . Výše uvedené se týká i dětí s trvalým bydlištěm v obcích Stará Lysá a Jiřice, na základě dohody mezi městem Lysá nad Labem a uvedenými obcemi. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ.
  2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají dětí s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.
  3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.
  4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.
  5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo spádovou vyhlášku nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato kritéria zveřejní ředitelka na přístupném místě - hlavní vitrína a webové stránky MŠ.

2. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem při předávání žádosti.

 

Miroslava Bodláková – ředitelka školy

Dodatek č.1

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

 

Čj.   11 /2020 ze dne 2.4.2020

Změna v článku I. Základní ustanovení, odstavce č.2.

 

Organizace podávání žádostí, nahlédnutí do spisu a přebírání rozhodnutí:

 

Podávání žádostí: od 2.5. 2020 do 7.5.2020

  • Předzápisem na adrese https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/lnl-ctyrlistek

(V případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu nebo s potvrzením od lékaře obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Čtyřlístek. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.)

(Nutno zaslat s potvrzením od lékaře a podepsané elektronickým podpisem nebo (podle § 37 odst. 4 správního řádu)  do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu nebo s potvrzením od lékaře obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Čtyřlístek. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.)

  • Datovou schránkou ID: 8gzkqc3

(Nutno zaslat s potvrzením od lékaře, případně s čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu.)

Doporučeně poštou

  • V krajním případě dle konkrétní situace osobně, po telefonické domluvě na tel. čísle 702 005 284

 

Nahlédnutí do spisu: 13.5.2020 v čase 10 -12h, ředitelna MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 (za daných okolností je vhodná telefonická domluva předem na tel. čísle 702 005 284)

Předání rozhodnutí: 21.5.2020 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení ve vývěsní skříni na plotěMŠ Čtyřlístek. U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 

Změna v článku IV. Závěrečná ustanovení, odstavce č. 2.

2. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem žádosti.

Miroslava Bodláková– ředitelka školy