Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

 

Čj.  7/2022 ze dne 25.2.2022

I.

Základní ustanovení

 

1. Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 (dále jen „MŠ“) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022 - 2023. Tato kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet uvolněných míst v MŠ od školního roku 2022 - 2023.

 

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem. Všechny žádosti o přijetí, které  podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky níže popsanou formou a v uvedeném termínu, budou ředitelkou posouzeny dle těchto kritérií a následně zpracovány do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne. 

 

Organizace podávání žádostí, nahlédnutí do spisu a přebírání rozhodnutí:

 

Dokumenty nutné k zápisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

2. Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte eventuálně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.

3. Prostou kopii rodného listu.

4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte pouze v případě, že jej dítě nemá v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé.

 

Podávání žádostí: od 2. 5. 2022 do 15. 5. 2022

(v případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu vhozením do schránky Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2022, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné.)

(je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování vhozením do schránky Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2025, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné.)

  • Datovou schránkou 8gzkqc3 (originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu)
  • Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu)
  • Osobně, po telefonické domluvě na tel. čísle 776880400

 

Nahlédnutí do spisu: 18. 5. 2022 v čase 10-12h., ředitelna MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 (je vhodná telefonická domluva předem na tel. čísle 776880400)

Předání rozhodnutí: 25. 5. 2022 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy, osobně od 13 – 18 hodin ve škole. Pokud nebudou záporná rozhodnutí vyzvednuta ve výše uvedeném čase, budou 26.5.2022 zaslána na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 

3. Doložení potvrzení o očkování dítěte se nevztahuje se na děti plnící povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2022/2023.

 

II.

Nepřijetí dítěte z jiných důvodů než kapacitních

 

Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:

a) o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.

b) o dítě, které ve školním roce 2022-2023 nebude plnit povinné předškolní vzdělávání, a které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

c) po prokázání nepravdivosti údajů doložených pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

 

III.

Vymezení školských obvodů

 

Město Lysá nad Labem, na základě usnesení Zastupitelstva města Lysá nad Labem ze dne 2.2.2022, schválilo obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č.1/2022 jež nabyla účinnosti 25.2.2022, kterou stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem:

a) školský obvod Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

b) školský obvod Mateřské školy Dráček Lysá nad Labem – Litol, Mírová 430

c) školský obvod Mateřské školy Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512,1516 a Mateřské školy Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 a městské části Byšičky, Dvorce

 

VI.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

 

1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají dětí s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, ve školském obvodě Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590. Výše uvedené se týká i dětí s trvalým bydlištěm v obcích Stará Lysá, na základě dohody mezi městem Lysá nad Labem a uvedenou obcí. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ.

2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v Lysé nad Labem ve školském obvodě Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.

3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem mimo školský spádový obvod Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.

4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým bydlištěm mimo Lysou nad Labem od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.

5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v Lysé nad Labem ve školském obvodě Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 od nejstaršího po nejmladší, nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

6. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem mimo školský spádový obvod Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 od nejstaršího po nejmladší, nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

7. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého bydliště mimo Lysou nad Labem od nejstaršího po nejmladší, nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato kritéria zveřejní ředitelka na přístupném místě - hlavní vitrína a webové stránky MŠ.

2. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem žádosti.

 

Mgr. Štěpánka Vošická – ředitelka školy